ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಡೂಟ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರತ್ತೆ !!NON-VEG LUNCH MENU/MEALS RECIPE (ENGLISH SUBTITLES)IN KANNADANON – VEG LUNCH MENU

**MENU

*WHITE RICE

*LAMB MUTTON CURRY

*CHICKEN FRY

*POORI

*TOMATO RASAM

*ANJAN FISH FRY

*EGG ROAST

*INSTAN GULAB JAMUN

*BANANA

*ICE-CREAM

*GREEN SALAD

RASAM POWDER LINK

Leave a Reply